The White Stripes' Lyrics

When I Hear My Name

When I hear my name I want to disappear
When I hear my name I want to disappear
oh oh oh oh

When I see my face I want to disappear
When I see my face I want to disappear
oh oh oh oh

Lyrics Search

new!White Stripeslyricsdownloadscoversabouthelphelp