The White Stripes' Lyrics

Astro

One two three four.
Maybe jasper does the astro,
Maybe jasper does the astro,
Maybe jasper does the astro astro.

Maybe lilly does the astro,
Maybe lilly does the astro,
Maybe lilly does the astro astro.

Well maybe jackson does the astro,
Maybe jackson does the astro,
Maybe jackson does the astro astro.

Maybe Momma does the astro,
Maybe Momma does the astro,
Maybe Momma does the astro astro.

Well maybe tesla does the astro,
Maybe tesla does the astro,
Maybe edison is AC-DC

Lyrics Search

new!White Stripeslyricsdownloadscoversabouthelphelp